Skip to content Skip to footer

Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesine İlişkin Aydınlatma Metni

İşbu Kişisel Veriler Aydınlatma Metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) çerçevesinde, Sarıdemir Mh. Ragıp Gümüşpala Cd. No: 29 Fatih – İstanbul adresinde mukim Bloken Medya Organizasyon Danışmanlık ve Ticaret Limited Şirketi (“Şirket” veya “Bloken Medya”)’nin (“Veri Sorumlusu”) olarak hareket ettiği durumlarda; gerçek kişilere (“Veri Sahibi”) kişisel verilerinin toplanması, işlenmesi, aktarılması, korunması, saklanması ve imha süreçleri, biçim ve amaçları ile KVKK kapsamındaki haklarına dair bilgilendirme amacıyla hazırlanmıştır.

Kişisel Verilerinizi İşleme Amaçlarımız

Kişisel verilerinizi, aşağıdaki amaçlar ile sınırlı olarak KVKK maddelerine uygun olarak işliyoruz:

 • Ürün ve/veya hizmetlerimizin tanıtımı, sunulması ve satış süreçlerinin işletilmesi,
 • Sözleşmelerin müzakeresi, akdedilmesi ve ifası,
 • Üyelik işlemlerinin gerçekleştirilmesi,
 • Ürünlerimizin kullanıcılarımız ve üyelerimiz tarafından kullanılabilmesi,
 • Mevcut ile yeni ürün ve hizmetlerdeki değişikliklerin, kampanyaların, promosyonların duyurulması, pazarlama ve satış faaliyetlerinin yürütülmesi, sosyal medya ve kurumsal iletişim süreçlerinin planlanması ve icra edilmesi, reklam/kampanya/promosyon süreçlerinin yürütülmesi,
 • İşbirliği amacıyla İş/Çözüm ortaklıklarını ve üçüncü taraf firmaları belirlemek amacıyla görüşmeler yapılması, bu görüşme sonuçlarının değerlendirilmesi, yapılan işbirliği çerçevesinde iş birliğine konu ürün ve hizmetlerin devreye alınması, yürütülmesi, sonuç raporlamalarının alınması,
 • Şirketin ticari stratejilerinin geliştirilmesi ve planlamalarının yapılması,
 • Uzaktan destek ve Çağrı Merkezi hizmetlerinin sağlanması, çağrı sayısı ve içerik takibi,
 • Kullanıcılarımızın deneyimlerinin iyileştirilmesi,
 • Üyelerimiz ve ziyaretçilerimizin internet sitelerimizdeki tecrübelerini iyileştirmek, istek ve problemleri tespit etmek ve aramalarını hızlı sonuçlandırmak maksadıyla çerezlerin yönetilmesi,
 • Ticari faaliyetlerimize devam etmek amacıyla, müşteri iletişim bilgilerinin güncellenmesi ve bu güncel bilgilerin ilgili kurumlarımız, işbirlikçilerimiz, yüklenicilerimiz ve/veya tedarikçilerimize bildirilmesi,
 • Satış veya destek hizmetlerine gelen tüm taleplerin, değerlendirilip, süreçlendirilmesi, gerçekleştirilmesi,
 • Müşteri işleyiş ve memnuniyetine yönelik aktivitelerin yürütülmesi ve memnuniyet ölçümü anketleri için irtibat iletişim kurulması,
 • Pazar araştırması yapılması, istatistik oluşturulması ve müşteri kullanımlarının ve iş süreçlerinin analiz edilmesi,
 • Mevcut ve potansiyel üyelerimize e-bülten gönderilmesi,
 • İnternet sitemiz üzerinden bilgi talep eden kişilere gerekli bilgilendirmelerin yapılması, adli/idari süreçlerin yönetimi, kamu kurum ve kuruluşlarından gelen taleplerin cevaplanması, yasal çerçevedeki hukuki yükümlülüklerin yerine getirilmesi, hukuki uyuşmazlıkların çözülmesi,
 • Yatırımcı ilişkilerinin yürütülmesi,
 • Faaliyetlerimizin yönetimi, yürütülmesi ve denetlenmesi, iş sürekliliğinin sağlanması, mali ve finansal işlerin yürütülmesi,
 • İşyeri ve ofislerimizin güvenliğinin sağlanması ve ziyaretçi kayıtlarının oluşturulması ve takibinin sağlanması,
 • Etkinlik ve organizasyonların düzenlenmesi,

İşlediğimiz Kişisel Veriler

İşbu Aydınlatma Metni’nde belirtilen kişisel veri işleme amaçlarımızı gerçekleştirebilmek için, veri sorumlusu olarak aşağıdaki kişisel verilerinizi KVKK’nun maddelerine uygun olarak işleyebilmekteyiz:

 • Kimlik bilgilerini; isim ve soy adı dahil kimlik bilgilerini,
 • İletişim bilgilerini; cep telefonu, E-posta, sabit telefon numarası dahil iletişim bilgilerini;
 • Müşteri ve müşteri işlem bilgilerini; sektör bilgileri, kullanılan evrak tipi, istek ve şikayet bilgileriniz dahil müşteri işlem bilgilerini;

İşlenen Kişisel Verilerinizi Kimlere Hangi Amaçlarla Aktarıyoruz?

Kişisel verileriniz, yukarıda 1. maddede belirttiğimiz amaçlar kapsamında ve KVKK ve kişisel verilere ilişkin yürürlükte bulunan diğer yasal mevzuat hükümlerine uygun olarak, yurt içinde veya yurt dışındaki aşağıda belirtilen üçüncü kişilere aktarılabilmektedir:

 • Yurtiçi ve yurtdışında mukim; destek, pazarlama, satış, ürün geliştirme faaliyetlerinin yürütülmesi için iş birliği halinde olduğumuz iş ve çözüm ortaklarımıza, hizmet alınan firmalara
 • Paydaşlara
 • Şirket Yetkililerine
 • Tedarikçilere
 • Yargısal Merciler ve Kamu Otoritelerine: Yasal yükümlülüğümüzün yerine getirilmesi, adli/idari mercilerden gelen talep ve denetimler kapsamında süreç yönetimi, gelen taleplerin cevaplanması, yasal çerçevedeki hukuki yükümlülüklerin yerine getirilmesi, hukuki uyuşmazlıkların çözülmesi ve oluşabilecek uyuşmazlıklarda gerekli hukuki aksiyonların alınması maksadıyla
 • Gerçek ve Özel Hukuk Tüzel Kişilerine: Yasal yükümlülüğümüzün yerine getirilmesi, adli/idari mercilerden gelen talep ve denetimler kapsamında süreç yönetimi, gelen taleplerin cevaplanması, yasal çerçevedeki hukuki yükümlülüklerin yerine getirilmesi, hukuki uyuşmazlıkların çözülmesi ve oluşabilecek uyuşmazlıklarda gerekli hukuki aksiyonların alınması maksadıyla

Kişisel Verilerinizi Toplama Yöntemimiz

Kişisel verilerinizi, aşağıda belirtilen otomatik ve otomatik olmayan kanallar üzerinden topluyoruz:

 • İnternet sitemiz,
 • Uzaktan erişim sağlayan platformlar,
 • E-posta, SMS, kartvizitler,
 • Telefon, Faks,
 • Yüz yüze görüşmeler,
 • Diğer fiziki ve elektronik ortamlar.

Kişisel Veri Toplama, İşleme Yöntemlerimize Yönelik Hukuki Sebeplerimiz

KVKK’nın 5. maddesinde açıkça öngörülmesi, Şirketimiz ile aranızdaki sözleşmenin kurulması ve ifası için gerek şart olması, Şirketin hukuki yükümlülüklerini yerine getirmesi, Şirketin hakkını tesis etmesi, savunması ve koruması için zorunlu olması, Şirketin meşru menfaatini yerine getirmesi için zorunlu olması ve açık rızanızın bulunması hukuki sebeplerine dayalı olarak, Kişisel verileriniz işlenmektedir.

KVKK’nın 6. maddesinde belirtildiği üzere; ilgili kişinin açık rızasının bulunması, kanunlarda öngörülmesi, sağlığa ilişkin veriler için sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından, özel nitelikli kişisel veriler hukuki sebeplerine dayalı olarak işlenmektedir.

Veri Sahibi Olarak Kişisel Verilerinize İlişkin Haklarınız

KVKK’nın 11. maddesi gereğince kişisel verilerinize ilişkin aşağıdaki haklara sahipsiniz:

 • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • 6698 sayılı KVKK ve ilgili diğer yasa ve mevzuat hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etmek
 • Verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde bu zararın giderilmesini talep etme.

Ancak Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 28/2. maddesi hükmü gereği; aşağıdaki hallerde zararın giderilmesini talep etme hakkınız hariç yukarıda sayılan haklarınızı kullanamazsınız:

 • Kişisel veri işlemenin suç işlenmesinin önlenmesi veya suç soruşturması için gerekli olması.
 • İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş kişisel verilerin işlenmesi.
 • Kişisel veri işlemenin kanunun verdiği yetkiye dayanılarak görevli ve yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarınca, denetleme veya düzenleme görevlerinin yürütülmesi ile disiplin soruşturma veya kovuşturması için gerekli olması.
 • Kişisel veri işlemenin bütçe, vergi ve mali konulara ilişkin olarak Devletin ekonomik ve mali çıkarlarının korunması için gerekli olması.

Bu haklarınızın kullanım talebi için yazılı başvurunuzu [email protected] adresimize gönderebilirsiniz. Talepleriniz, talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak cevaplandırılacaktır. Ancak talep edilen işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen tarifedeki ücretler başvurandan talep edilecektir.

Yazılı başvuru yapmak istediğinizde ıslak imzalı formu, şirketimizin ‘Sarıdemir Mh. Ragıp Gümüşpala Cd. No: 29 Fatih – İstanbuladresine noter aracılığıyla gönderebilir veya aynı adrese bizzat ya da vekili aracılığıyla elden ulaştırabilirsiniz. Kimliğinizi doğrulayıcı belgelerin, varsa talebinizi destekleyen belgelerin, bu hakkınızı vekiliniz aracılığıyla kullanmak istemeniz durumunda, özel yetkiyi içeren vekaletname suretinin formun ekinde iletilmesi zorunludur.

Başvuru esnasında bilgilerin eksik veya hatalı olması, talebin yeterince açık ve anlaşılır olmaması, talebi destekleyen belgelerin hiç gönderilmemesi veya gerektiği gibi iletilmemesi, vekil suretiyle yapılan başvurularda vekaletname suretinin eklenmemesi gibi durumlar; taleplerinizin karşılanmasında aksamalara yol açabilir ve araştırma sürecinde gecikmelere neden olabilir. Bu nedenle haklarınızın kullanımında bu hususlara riayet etmeniz önem arz etmektedir. Aksi takdirde yaşanacak gecikmelerden şirketimiz sorumlu olmayacaktır. Yanlış, gerçeğe/hukuka aykırı, kötü niyetli başvurular karşısında şirketimizin yasal hakları saklıdır.

At KRPT, we help you build and grow.

Office

Turkiye —
CoBAC WorkSpace, Fatih
Istanbul, 34134

Newsletter

KRPT®. All Rights Reserved.

Go To Top